Obecně o druzích slov

Naučte se vše podstatné o slovních druzích, která se probírají především na základních školách. V češtině rozlišujeme deset slovních druhů. Dělíme na na slova ohebná a slova neohebná.

Slovní druhy – přehled:

Slova ohebná mění svůj tvar, dají se skloňovat a časovat:

1. podstatná jména (pes, žena, nálada, bystrost)

2. přídavná jména (zelený, chytrý, zlý)

3. zájmena (který, ona)

4. číslovky (osm, pátý, několikrát),

5. slovesa (volat, spát)

Slova neohebná mají vždy stejnou podobu – v různých větách zůstávají stále stejná:

6. příslovce (včas, opravdu, doma)

7. předložky (na, u, před, za)

8. spojky (a, nebo)

9. částice (kéž, ať)

10. citoslovce (tik tak, žbluňk)

V našem přehledu všech českých slovních druhů můžete využít pro své vzdělání základní rozdělení dle ohebných a neohebných. Případně v bočním panelu odkazujeme na pokročilejší články, které se na jednotlivé druhy dívají do hloubky.

Obecně slovní druhy představují rozsáhlou kapitolu, která se rovněž nazývá tvarosloví (lat. morfologie), což je jazykovědní disciplína, která se zabývá ohýbáním či skloňováním slov (přídavných jmen, podstatných jmen atp.). Slovní druhy jsou velmi specifické v tom, že k jejich perfektnímu naučení potřebujete nejen teoretický základ, ale i praktickou průpravu.