Slovesa (verba)

 • Slovesa vyjadřují, co podstatná jména dělají nebo co se s nimi děje (vyjadřují činnost, stav a změnu stavu).

Příklady:
Cestuje, otáčí se, budu malovat, učit se, spát, jedl

Slovesa dělíme na určitá a neurčitá. Neurčitá nazýváme infinitiv (nedají se u nich určit mluvnické kategorie)  u určitých lze mluvnické kategorie určit (osobu, číslo, čas, rod, způsob, vid, třídu a vzor).

Příklady:

 • Infinitiv: volat, běhat, jít, jíst, cestovat, malovat
 • Určitá slovesa: běhal, cestoval, smál se

Určování sloves

U určitých sloves určujeme:

 • Je známkován – 3. os. č. j., zp. oznam., čas přítomný, rod trpný, vid nedokonavý, třída 3., vzor kupuje
 • Líbili jste se – 2. os. č. mn., zp. oznam., čas minulý, rod činný, vid nedokonavý, třída 4., vzor prosí
 • Využiješ – 2. os. č. j., zp. oznam., čas budoucí, rod činný, vid dokonavý, třída 3., vzor kryje
 • Sdílejí – 3. os. č. mn., zp. oznam., čas přítomný, rod činný, vid nedokonavý

Osoba a číslo

Osobu rozlišujeme 1., 2. a 3.

Číslo rozlišujeme jednotné a množné.

Osoba Číslo jednotné Příklad Číslo množné Příklad
1. jdu my jdeme
2. ty jdeš vy jdete
3. on, ona, ono jde oni, ony, ona jsou

Čas

Časy rozlišujeme u sloves 3 – přítomný, minulý a budoucí.

Charakteristika Příklad
Přítomný probíhá volám
Minulý už proběhlo, už se stalo volal jsem
Budoucí teprve se stane budu volat

Slovesný rod

Charakteristika Příklad
Činný podmět je původcem děje Petr čte pěkně knihu.
Trpný podmět není původcem děje
-pomocné sloveso být + příčestí trpné Kniha je čtena Petrem. (čte osoba, ne kniha)
-zvratné zájmeno se + činný rod Kniha se čte pěkně.

Způsob

Charakteristika Příklad
Oznamovací u vět oznamovacích a tázacích Jana se postavilaPostavíš se, Jano?
Rozkazovací dává určitý příkaz Postav se, Jano!
Podmiňovací tvoří se s pomocným slovesem by Jana by se postavila.

Vid

Vid se dělí na dokonavý a nedokonavý. a není obtížné ho poznat.

Stačí si říci sloveso v infinitivu (např. piš -> psát), když si před slovesem v infinitivu dosadíme sloveso být ve tvaru budu a dává spojení smysl, tak je sloveso nedokonavé.

Příklady:

 • Psát – budu psát (dává smysl, nedokonavé)
 • Zápasit – budu zápasit (dává smysl, nedokonavé)
 • Zaspat – budu záspat (nedává smysl, dokonavé)
 • Postavit – budu postavit (nedává smysl, dokonavé)

 

Charakteristika Příklad
Dokonavý činnost proběhne jednou, nevyjadřuje přítomný čas, jednoduchý budoucí čas zaspatzaspím
Nedokonavý činnost probíhá opakovaně, složený budoucí čas spát, budu spát

Třída a vzor

Třídu u slovesa poznáme podle zakončení ve 3. osobě jednotného čísla přítomného času, oznamovacího způsobu (např. volají -> volá-> V. třída)

Vzor u slovesa poznáme na základě zakončení slovesa ve 3. osobě jednotného čísla minulého času oznamovacího způsobu. (např. zapisovat-> zapisovat – zapisuje – zapisoval) – kupovat, kupuje, kupoval.

 Třída

Zakončení

Vzory

I.

-e

nese tvrdé

bere

maže měkké

peče

umře

II.

-ne

tiskne

mine

začne

III.

-je

kryje

kupuje

IV.

prosí

trpí

sází

V.

dělá

Příklady:

 • Otevřít – 1. třída, vzor tře; otevřít – otevře – otevřel (třít – tře – třel)
 • Utéct – 1. třída, vzor peče; utéct – uteče – utekl (péct – upeče – upekl)
 • Rozumět – 4. třída, vzor sází; rozumět – rozumí – rozuměl – rozuměj (sázet – sází – sázel – sázej)

Přechodníky

Přechodník přítomný vyjadřuje děj současný s dějem, který vyjadřuje sloveso v určitém tvaru, nevyjadřuje přítomnost.

Přechodník minulý vyjadřuje jeden z dějů, který probíhal dříve než druhý.

PŘECHODNÍK PŘÍTOMNÝ

PŘECHODNÍK MINULÝ

Mužský, jednotné č.

Ženský + střední, jednotné číslo

Množné číslo

Mužský, jednotné č.

Ženský + střední, jednotné číslo

Množné číslo

-a

-ouc

-ouce

 

-ši

-še

-e

-íc

-íce

-v

-vši

-všd

Příklady:

 • Nesouc krabice z pošty, šla opatrně. (přechodník přítomný)
 • Přistoupiv k dívce políbil ji. (přechodník minulý)

Slovesa plnovýznamová a neplnovýznamová

Slovesa můžeme rozdělit na plnovýznamová (dějová) – růst, psát, bydlet a na neplnovýznamová (pomocná), která se dále dělí na:

 • Sponová – být, bývat, stát se, stávat se, zůstat
 • Způsobová – muset, smět, moci, mít, chtít
 • Fázová – začít, začínat, přestat, přestávat

Zvratná a nezvratná slovesa

Nezvratná slovesa

O nezvratných slovesech mluvíme v případě tvaru slovesa v minulém čase + příčestí slovesa být, situace se u těchto slovesných tvarech mění ve 2. osobě jednotného čísla, kde tvar slovesa být může být nahrazen pouze -s.

Cestoval jsi / Cestovals do Ameriky?
Byla jsi / Bylas doma?
Zareagoval jsem, že jsi / žes přišla.
 • Podoby se jsi = základní a neutrální
 • Podoby se -s = hovorové

Pozor na podmiňovací způsob sloves, kde se -s přidává ke kondicionálu slovesa být a jedná se o spisovné tvary! Např. Přišel bys, zpíval bys atp.

Tvary jako přišel by jsi, zpívali by jste atp. jsou nespisovné!

Zvratná slovesa

Mluvíme o výrazech se a si, které nazýváme zvratnými zájmeny, ale přesto se pojí se slovesy. Kde se s nimi setkáváme:

a) Jsou součástí zvratných slovessmát se, hrát si, ukazovat se apod. Díky výrazům se a si můžeme měnit nezvratná slovesa ve zvratná: odložil (něco někam) × odložil si (něco), zamávali × zamávali si atd.

b) U slovesných podstatných jmenseznámení se s rodiči × seznámení s rodiči, studium spočívá v učení / učení se.