Částice (partikule)

Částice uvozují věty (kéž, ať). Mezi částice patří také neohebná slova, která vyjadřují souhlas nebo nesouhlas (ano, ne, jo). 

Příklady:

 • odejde.
 • Ano, souhlasím.
 • Klidně přijď.
 • Kéž by to už bylo za mnou.
 • už se mi ozve.

Mnohé částice mohou zastoupit svým významem i celou větu (například: Nikoli. Ano.). V češtině nejsou částice mnohokrát zastoupené – podobně jako citoslovce.

Částice dle původu rozlišujeme na:

 • vlastní (nezastávají funkci jiného slovního druhu),
 • nevlastní (mohou být i jiným slovním druhem dle kontextu),

Podle významu můžeme tento druh slov na:

 • tázací (uvozují tázací věty),
 • apelové (vytvářejí apel na daný subjekt a dělí se na: žádací a přací).

Částice je možné dále rozdělit na:

 • modální,
 • intenzifikační,
 • vytýkací,
 • modifikační,
 • odpověďové,
 • negační,
 • větná adverbia.