Neohebné slovní druhy

Neohebné slovní druhy jsou slova, která nelze skloňovat a časovat, nemění svůj tvar a jsou tedy zpravidla lehčí na určování, jelikož u nich nemáme mluvnické kategorie (jako je tomu u podstatných a přídavných jmen).

Jedná se o:

 • Příslovce
 • Předložky
 • Spojky
 • Částice
 • Citoslovce
PŘÍSLOVCE Vyjadřují bližší okolnosti dějů a vlastností
 • Příslovečné určení místa: tam, doma, uvnitř
 • Příslovečné určení času: dnes, zítra, ráno, večer
 • Příslovečné určení způsobu: pěkně, špatně, tiše
 • Příslovečné určení míry: hodně, málo, velmi
 • Příslovečné určení příčiny: záměrně, proč
PŘEDLOŽKY Jedná se o neplnovýznamová slova, která mají význam pouze s podstatnými jmény, zájmeny nebo číslovkami. Řídí pád slova, se kterými jsou spojena.
 • Vlastní: pojí se s pádovými otázkami (např. s 2. pádem – bez, do; s 3. pádem – k, proti; se 7. pádem – s atp.
 • Nevlastní – mohou být i jiným slovním druhem, většina se pojí se 3. pádem – kvůli, díky, vůči; se 4. pádem – mimo, výjma; se 4. a 7. pádem – nad, pod, za atp.
SPOJKY Spojují mezi sebou další slovní druhy nebo celé věty.
 • Souřadící (spojují hlavní věty) – a, ale, nebo
 • Podřadící (spojují větu vedlejší a větu řídící) – že, protože, když
ČÁSTICE

Vyjadřují:

a) Přání – Kéž by přestalo pršet.

b) Hodnocení – Bohudík přišel sám.

c) Jistotu/nejistotu – Patrně odešel sám.

d) Zdůraznění – Zejména pomlázku vyrobil výborně.

e) Přitakání/popírání – ano, ne

CITOSLOVCE Napodobují reálné zvuky, vyjadřují nálady a pocity.

Vrr, kykyryký, haf, bú, ach, hmm, brr