Slovní druhy latinsky

Občas se stává, že se naučíte všechny slovní druhy, a pak přijde učitel s tím, že je po vás chce i latinsky (často na gymnáziích), ale vůbec nezoufejte, protože se to naučit dá, některé názvy latinsky psaných slovních druhů se dokonce i podobají těm český psaným.

Doporučení od nás je, že nejlepší je učit se nejdříve ty, které se nejvíce používají (podstatná jména – substantiva, přídavná jména – adjektiva a slovesa – verba), pak pomalu nabalujte další a další.

Sestavili jsme pro vás přehlednou tabulku, která vám pomůže v orientaci a učení.

Číslo slovního druhu

Slovní druh

Latinsky

1

Podstatná jména

Substantiva

2

Přídavná jména

Adjektiva

3

Zájmena

Pronomina

4

Číslovky

Numeralia

5

Slovesa

Verba

6

Příslovce

Adverbia

7

Předložky

Prepozice

8

Spojky

Konjunkce

9

Částice

Partikule

10

Citoslovce

Interjekce

Pak nám napište, jak se vám ve slovních druzích daří, jestli už je umíte, který je nejobtížnější atp. Jestli budete chtít procvičovat, tak navštivte sekci, kde si je můžete procvičit – Slovní druhy určování